กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/07/2566 ร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 101 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์   ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวเสาวณีย์ จันกุลี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ร่วมการสัมมนา เรื่อง คลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านระบบ Zoom Meeting ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น3 ศาลากลางเชียงราย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฏหมายและลดข้อพิพาทที่เกิดขึ้น


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::