กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/08/2566 ร่วมพิธีมอบบ้านและงบประมาณแก่ครัวเรือนในพื้นที่โครงการบ้านพอเพียง จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีมอบบ้านและงบประมาณแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่พัฒนาฟื้นฟูเฉพาะ จำนวน 4 พื้นที่ตำบลของจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ตำบลแม่ไร่ และตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน และตำบลแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง

โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวง พม. ในฐานะหน่วยสนับสนุนงบประมาณโครงการฯ และมีผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับการสนับสนุน ผู้นำชุมชน ผู้แทนครัวเรือน และสภาองค์กรชุมชน ร่วมงานพิธีกว่า 200 คน


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::