กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/08/2566 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2566 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวเด่นนภา ปัญญาไว ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ผ่านระบบ Zoom  Meeting

โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวเปิดงาน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ งานวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนา และแลกเปลี่ยนแนวความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน และงานแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนคุณธรรม “ตลาดนัดคุณธรรม” ขององค์กรเครือข่ายทั้ง 6 เครือข่าย ประกอบด้วย เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจ เครือข่ายองค์กรศาสนา เครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน เครือข่ายองค์กรการศึกษาเด็กและเยาวชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว เพื่อนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม และพื้นที่ต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทั่วประเทศ จำนวน 1,000 คน

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::