กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/09/2566 ร่วมการประชุมพัฒนาทักษะการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 35 ครั้ง

วันที่ 4-5 กันยายน 2566  นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สค. เข้าใจหลักการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามเวลากำหนด และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::