กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/09/2566 ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง สังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30น. -14.30น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ เรื่อง สังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ทบทวนกระบวนการทางสังคมสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบ Zoom meeting

โดย นางสาวนงลักษณ์ ยะสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 เป็นประธานในการเปิดการประชุม ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::