กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

06/09/2566 ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัด
ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายนางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และติดตามเร่งรัดผลการก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยเบิกจ่าย  ประธานในที่ประชุม นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::