กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/09/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยกรบุคคลระดับกรม (DPIS 6) ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 125 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยกรบุคคลระดับกรม (DPIS 6) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยมี นางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ DPIS 6 สามารถค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล และฝึกปฏิบัติการบันทึกตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการผ่านโปรแกรม DPIS 6 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::