กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/11/2566 ร่วมออกจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจังหวัดเชียงราย “งานเทศกาลลอยกระทง”
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2566 เปิดอ่าน 25 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.30 น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกปฏิบัติการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจังหวัดเชียงราย “งานเทศกาลลอยกระทง” เพื่อให้การคุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ตาม พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ คุ้มครองการขอทาน พ.ศ. 2559 โดยการบูรณาการร่วมกับ หน่วยงาน One Home พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ณ สนามฝึก รด. จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::