กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/12/2566 ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวและกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 5 กลุ่ม
ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เปิดอ่าน 53 ครั้ง

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวและกิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 5 กลุ่ม 
1.กลุ่มสตรีบ้านจอมจันทร์ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
2.กลุ่มสตรีบ้านนาสา ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ
3.กลุ่มสตรีตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน หลักสูตรการทอผ้า
4.กลุ่มสตรีบ้านหนองห้า ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่านหลักสูตรการทอผ้าจากสีธรรมชาติ
5.กลุ่มสตรีบ้านส้านนาหนองใหม่ ต.ส้านนาหนองใหม่ อ.เวียงสา จ.น่าน  หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร โดยมี นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองผู้นำชุมชนเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::