กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/02/2567 นิเทศติดตามผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า และ หลักสูตรเสริมสวยสตรี ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 39 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ นิเทศติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 6 เดือน หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า และ หลักสูตรเสริมสวยสตรี ที่ออกฝึกงานภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ  เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติ

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::