กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2567 นายอำเภอพาน เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ของ ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังกลไกเครือข่ายขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความจำเป็นขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีงานทำ มีรายได้ เพื่อให้ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว (แม่เลี้ยงเดี่ยว และพ่อเลี้ยงเดี่ยว) สามารถประคับประคองตน ดูแลบุตรหลานและครอบครัวให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ ในชีวิต และดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

โดยมี  นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนนพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน จากหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::