กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2567 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย กล่าวเปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดดอกไม้และจับจีบผ้าเบื้องต้น ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 40 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน หลักสูตรการจัดดอกไม้และจับจีบผ้าเบื้องต้น เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชำนาญและประสบการณ์ ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน อีกทางหนึ่ง

โดยมี นายชาญวิทย์ โพธาปัญญา รองนายกเทศมนตรี กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::