กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/05/2567 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย นิเทศติดตามการฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2567 เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และเจ้าหน้าที่ นิเทศติดตามการฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม.  และหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) เพื่อรับทราบประเด็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติและแนวทางการแก้ไขปัญหา ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


#ศูนย์สตรีเชียงราย #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #พมช่วย24ชม #ช่วย24ชม #สังคมไทยไร้รุนแรง #ฝึกอาชีพฟรี #เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย #แตกต่างอย่างเท่าเทียม #DWF #สค

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::