กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

KM จัดการองค์ความรู้

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สค. ข้อที่ 3 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(การพัฒนากระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มแผนงานและวิชาการ
 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง
 
ระยะเวลาดำเนินการ : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559

1. หลักการและเหตุผล    
 
           ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจหลักในการให้บริการฝึกอาชีพแก่สตรีและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงมีแนวคิดในการสร้างเอกลักษณ์โดยการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้าด้นมือซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (อาสาสมัครไจก้า)(JICA) ได้เข้ามาสอนเทคนิคผลิตภัณฑ์ผ้าด้นมือ แก่ครูประจำหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นระยะเวลา 2 ปี (วันที่ 7 มกราคม 2551 – 6 มกราคม 2553)  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จึงได้นำแนวคิดดังกล่าวมาผนวกรวมกับนโยบายของศูนย์ฯ จึงเกิดเป็นโครงการงานนวัตกรรมผ้าด้นมือขึ้น นอกเหนือจากการสร้างเอกลักษณ์ของศูนย์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้รับบริการอีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ศูนย์ฯได้ดำเนินการจดทะเบียนรับรองเครื่องหมายการค้า โดยใช้ชื่อ “เปิงเปียณ”

2. วัตถุประสงค์
 
    2.1 เพื่อสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน
 
    2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้
 
    2.3 เพื่อลดปัญหาการว่างงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
3. กลุ่มเป้าหมาย
 
           ผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในศูนย์ฯ หลักสูตร 6 เดือน, หลักสูตรระยะสั้น และภายในชุมชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::