กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่การเรียนรู้
ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 439 ครั้ง

ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่การเรียนรู้ ปี 2560

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::