กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/12/2563 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2563 เปิดอ่าน 637 ครั้ง

ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::