กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2565 เปิดอ่าน 106 ครั้ง

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::