กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ (5วัน)
ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 67 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ
หลักสูตร อาหารเพื่อสุขภาพ (5วัน)
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้มารายงานตัวใน วัน จันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 5372 3950 ต่อ 19 หรือ 08 1961 6676
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::