กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

การฝึกอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 22 กรกฎาคม 2566 เปิดอ่าน 213 ครั้ง
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::