กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศ ให้ใช้หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)
ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 129 ครั้ง

ประกาศ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรผู้ประกอบอาหาร (หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยและสาขาเบเกอรี่ จะต้องมีอายุระหว่าง 18-45 ปี

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::