กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ขอเชิญทุกท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567 เปิดอ่าน 37 ครั้ง

????ด้วยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย กำหนดจัด “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ ๗๖๒ ปี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พญามังรายมหาราช

????ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติพญามังรายมหาราช จึงขอเชิญทุกท่านพร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว..

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::