กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

PM2.5 ภัยไร้เสียง สถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 ภาคเหนือตอนบน
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2567 เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสุขภาพ โดยงดกิจกรรรมกลางแจ้ง แต่หากมีความจำเป็นต้องทำ กิจกรรมกลางแจ้ง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง ควรสังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอ หายใจลำบาก ละคายเคืองตา โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก และคนชรา หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 "

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::