กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 28 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
????ขอแสดงความยินดีกับ????
นางนภา มโนเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ”ประจำปี พ.ศ. 2566

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::