กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14t100FXc0TGAdpbHFMfTketLEr3sCj6Y

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::