กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวอัจฉพรรณ ทับทิมทอง

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2567 เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวด "คนเก่ง" กิจกรรมเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

Copyright © 2024 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::