กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม วันที่สมัคร
นางสาว นันท์มนัส พงศ์มานะชัย หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 05 มิ.ย. 2563
นางสาว จันทร์แรม บุญเรือง หลักสูตร : : ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 04 มิ.ย. 2563
นางสาว ภูวรินทร์ ปิมแปง หลักสูตร : รุ่นที่ 2 : การตัดผมชาย อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2563 04 มิ.ย. 2563
นางสาว อรวรรณ ฌานถนอมเกียรติ หลักสูตร : : การตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 04 มิ.ย. 2563
นางสาว ไพเรียน ก๋าเรืยน หลักสูตร : 04 มิ.ย. 2563
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::