กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นางสาว อาเปีย เมอแล หลักสูตร : หลักสูตร ซ่อมจักรอุตสาหกรรม : รุ่นที่ 1 เรียนระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564
นาย กฤษฎา กฤษฎา หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน กุมภาพันธ์ 2564
นางสาว พัชราภรณ์ พิร่ำ หลักสูตร : : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว พิมพ์กุล นพวัฒน์ธีรกุล หลักสูตร : : พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก(บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 รายงานตัวเดือน เมษายน 2564
นางสาว พิมพ์ใจ ลัดดาวงค์ หลักสูตร : หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน) : เริ่มเรียน กุมภาพันธ์ 2564 หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง : เริ่มเรียน 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564
นางสาว พิมพ์ใจ ลัดดาวงค์ หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง : เริ่มเรียน 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 12 มีนาคม 2564
นางสาว เดือนฉาย กาญจนวรากุล หลักสูตร : : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน – กรกฏาคม 2564
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::